Програма по сектори

Приобщаващ град и бъдеще за младите хора

Приобщаващ град и бъдеще за младите хора

С внимание и грижа към децата на Стара Загора

Децата са бъдещето на града и нацията и е важно да се инвестира повече в тяхното развитие. Те имат нужда от канализиране на енергията им и от забавления в една безопасна и позитивна среда. Важно е да бъдат ангажирани в динамични и интересни физически игри, за да не да седят през целия ден пред екраните. 

Голяма част от децата имат затруднения да се концентират, те са или хиперактивни или пък нямат енергия и желание да излязат навън, да играят и да се запознават с други деца. За да се развият като силни личности, децата трябва да получават неформално образование за развитие на човешки ценности. 

Tова ще им помoгне да бъдат отговорни, да уважават другите и да споделят.  Ще развият умения за лесно сприятеляване, да не се отчайват при трудности, да имат по-добра концентрация, памет и други умения, които не са учат училище. 

За целта предлагамe Общината да инициира дейности, които могат да бъдат реализирани от външни доставчици или обучени кадри на Общината.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дневни лагери

Една от тези дейности може да бъде създаването на така наречените дневни лагери, включващи активни игри и неформално обучение за развитие на ценности и увереност у децата. Опитът ни показва, че буйните и агресивни деца могат да станат по-спокойни и осъзнати, а плахите и срамежливи деца- по отворени и уверени в себе си.  Тези дневни лагери могат да включват и oбучение за справяне с отрицателните емоции, развиване на лидерски качества, говорене пред хора и повишване на концетрацията и паметта. По забавен начин децата могат да бъдат учени и на здравословни навици на хранене и живот.

Детски дискотеки под егидата на Общината

Освен това Общината може да поеме инициативата да се организират детски дискотеки, водени от динамични млади и позитивни хора. Те могат да се провеждат например в петъците от 17 до 19 часа за по малките и от 19 до 21 часа за тийнеджърите. Идеята е децата да осъзнаят, че могат да се забавляват по позитивен начин без необходимостта от стимуланти като алкохол, наркотици или цигари. Тези дискотеки ще бъдат една безопасна среда, в която децата да се отпуснат, а техните родители да бъдат спокойни, защото целият процес ще бъде регулиран от Общината. За целта Общината може да предостави за ползване общински зали или места в парковете.

Участие в доброволчески дейности

Другото ни предложение е през уикендите децата да бъдат включени в инициативи, чрез които се чувстват полезни, като посещаване на домове за стари хора, засаждане на дръвчета, събиране на отпадъци в зелени площи и други. 

Това ще спомогне за изграждането на характера и личността им.

Youtube инфлуенсъри – модели на подръжания 

За да привлече повече деца на всички тези събития Общината може да кани положителни Youtube инфлуенсъри, на които децата са фенове. 

Много от тези инфлуенсъри са герои за децата и положителен модел на подръжание. 

Гордост от историческото наследство

Освен това вярваме, че важен възпитателен фактор за децата е познаването на културата и историческото наследство, както на страната, така и на града ни Стара Загора. Дейности, свързани с развиване на знания за родното място и гордост от него, ще развият у децата допълнително чувство на увереност и идентичност.

Читалищата като младежки културни средища

За нас библиотеките и читалищата имат потенциала да се превърнат в съвременни културни центрове. Ще реорганизираме и дигитализираме наличните читалища като ги превърнем в съвременни информационни и културни институции в помощ на класните и извънкласните дейности.

Приобщаване на всички деца и младежи от малцинствени и уязвими групи

Чрез активна съвместна работа с неправителствени организации в областта на културата ще осъществим и програми за културна интеграция на децата от ромската общност и други уязвими групи още от най-ранна възраст. Ще приобщим младежката и детската публика към културния процес в града чрез конкурси за младежки културни и художествени проекти, чрез съвместна работа с учители по литература и художествена култура.

Семейна политика с обучения за родители

Планираме програми за развитие на интегрирани услуги на ниво община за подкрепа на майчинството, родителството и грижата за децата. Това ще включва също развитие и прилагане на програми за обучение на родители на малки деца.

Безопасност в интернет

Общината ще координира и подкрепя действията на всички заинтересовани страни, ангажирани с развиването на дигиталната компетентност на децата и младежите, както и подготовка на техните семейства и професионалистите, работещи с тях, за рисковете, свързани с употребата на интернет. Ще допълваме тези действия със собствени инициативи. Ще се погрижим служителите, работещи с деца и младежи, под контрола на общината, да бъдат обучени по най-висок стандарт.

Балансирана и разнообразна училищна храна

Всички контролирани от общината заведения за хранене да предлагат само здравословна храна, отговаряща на хранителните нужди на подрастващите. Предлагаме чрез широк обществен дебат, в който да участват водещи готвачи и диетолози, да бъде разработено разнообразно меню, което да отговаря на хранителните нужди и на вкусовите предпочитания на децата и същевременно да се разполага в рамките на определения бюджет. Предлагаме в работните групи по обсъждане на месечното меню да влизат представители на родителската общност. Изготвянето на менюто би могло да стане с участието на гражданското общество и ако получи достатъчен медиен отзвук, това би могло да стане с минимален финансов ресурс. За да бъдат  внедрени изискванията за меню към наемателите на столове, ще е нужно те да се обсъдят и формулират ясно, като на места ще бъде необходимо да се дооборудват кухните и да се обучи кухненският персонал.

Превенция на зависимости

Предпазването на децата от зависимости като цигари, алкохол и наркотици е от изключително важност. Ще задълбочим диалога между деца, родители и специалисти като работим целенасочено за децата в риск и техните семейства, чрез създаване на центрове за информация, консултация, мотивация и насочване към подходяща помощ.

Образование

Предложения

 1. Равен достъп до качествено образование на всички деца.
 2. Развитие на дуалното обучение в училищата чрез практическо прилагане на усвоеният материал. Развиване на сътрудничество между местния бизнес и образователните институции на територията на общината.
 3. Създаване на кариерен форум за ученици от старозагорските училища, където те ще имат възможността да се информират за възможностите за кариерна реализация след завършването си.
 4. Ранно кариерно ориентиране на учениците, което да подпомага избора им на професия
 5. Осигуряване на  достатъчен, добре квалифициран педагогически и непедагогически персонал, за да може обезпечаването на достъпа до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца да не става за сметка на качеството.
 6. Оптимизиране на административните процеси и редуциране на бюрокрацията, с която трябва да се справя педагогическият персонал и ръководството на институциите, през електронизация, автоматизация, както и чрез предоставяне на административен капацитет и подкрепа.

Социални политики и социални услуги в Община Стара Загора

Качеството и достъпността до ефективни социални услуги помагат уязвимите социални групи от обществото да бъдат интегрирани в живота на общността и да живеят пълноценен живот.

Предложения 

 1. Създаване на интерактивна карта към сайта на общината, където са посочени всички социални услуги, предлагани на нейната територия.

Интерактивната карта ще улесни достъпа до услугите на заинтересованите лица. Ясно ще бъдат упоменати необходимите документи, които се подготвят за кандидат- потребителите на социалните услуги.

 1. Изграждане на добри комуникационни канали чрез електронизиране на общинската администрация, между отделните звена на общината, предлаганите социални услуги и Агенцията за социално подпомагане.
 2. Подобряване на градската среда и инфраструктурата за хора с увреждания, така че да бъдат пълноценни членове на общността.
 3. Подпомагане на процеса на деинституционализация и изграждане на устойчиви социални услуги с ефективен капацитет, съобразно потребностите на приоритетните социални групи в община Стара Загора.
 4. Разширяване на капацитета на социалните услуги за деца и семейства в риск, както и за деца със специални образователни потребности.
 5. Разширяване и разкриване на социални услуги за социална рехабилитация на уязвими социални групи: 
 • деца и възрастни с увреждания; 
 • лица с психични разстройства;
 • лица със зависимости;
 • ресоциализация на затворници.
 1. Разкриване на приют за бездомни лица, в дейността на който да бъдат привлечени и представители на НПО сектора.
 2. Подобряване ефективността на социалните услуги чрез организиране на външен екип за мониторинг, съставен от експерти в социалните дейности.
 3. Непрестанно продължаващо професионално развитие на служителите, работещи в областта на социалните услуги, чрез специализирани обучения и външни супервизии от независими експерти в областта.
 4. Осигуряване за служителите в сферата на социалните услуги  като рискова група служители, застрашени от професионално изпепеляване, на достъп до програми за превенция на професионалния стрес .

Програма по сектори