Програма по сектори

Стара Загора – дигитален град, модерни хора

Стара Загора – Дигитален катализатор / Smart Stara Zagora
66

Стара Загора – дигитален град, модерни хора

Защо Стара Загора може и трябва да стане истински дигитален катализатор? 

Дигиталната трансформация не е самоцел. Тя означава по-малко бюрокрация, по-малко корупция, по-ефективно харчене на средства и повече възможности за бизнеса. Стара Загора ще може да бъде наречена „умен град“ тогава, когато внедри информационни и комуникационни технологии, с които да подобри качеството и ефективността на градските услуги като енергия, транспорт и комунални услуги с цел намаляване потреблението на ресурси и разхищаването на текущите разходи. Общата ни цел е чрез интелигентни технологии да подобрим качеството на живот на старозагорци. 

Цели на Smart Stara Zagora:

 • Подобряване качеството на живот на старозагорци
 • Чиста и устойчива среда
 • Осигуряване на основна инфраструктура
 • Прилагане на интелигентни решения във всички области
 • Превръщане на Стара Загора в катализатор за възникването на подобни интелигентни градове
 • Сътрудничество – обществените служби на Стара Загора да  работят в открита среда. Да обменят своите данни и да споделят проектите си публично, за да направят услугите по-полезни и ефективни.
 • Намаляване на разходите – Smart Stara Zagora мисли по устойчив начин – така че да пестим енергия, вода, суровини, храни и финансови ресурси, за да съчетаем просперитета на Стара Загора с грижата за бъдещето и природата чрез намаляване на вредните емисии.
 • Иновация – Стара Загора трябва да насърчава своите граждани, бизнеса и обществените услуги да прилагат нови начини за организация, споделяне, комуникация  и производство, за да развият градски динамизъм чрез иновативни услуги.
 • Интегриране на всички граждани и участие на старозагорци – Smart Stara Zagora не може да остави никого зад себе си! Стара Загора няма да бъде истински „умен град“, ако не асоциира своите граждани и бизнеса си със своите проекти. Никой не може да бъде оставен на страничната линия в интелигентния град! Участието е ключово за доброто управление на Стара Загора. Всичко това ще подобри качеството на живот на всеки отделен човек.

Електронно управление на Община Стара Загора:

 • Дългосрочна стратегия и перспективи
 • Решение за участие
 • Оптимизирани услуги, базирани на детайлно събрана информация
 • Прозрачно управление и достъп до публична информация 
 • Улеснена процедура за жалби от граждани
 • Гражданска ангажираност
 • Видео наблюдение в града за превенция срещу престъпността.

Управление на отпадъците:

 • Отпадъци за енергия и гориво
 • Ефективна система за сметосъбиране
 • Рециклиране и намаляване на отпадъците
 • Пречистване на отпадни води

Управление на водите:

 • Интелигентни измервателни съоръжения и маркетинг
 • Интелигентни решения за идентификация на течове и профилактика
 • Мониторинг на качеството на водата

Управление на енергията:

 • Интелигентни измервателни съоръжения и маркетинг
 • Възобновяеми източници на енергия
 • Енергийна ефективност
 • Зелени сгради

Градска мобилност:

 • Абсолютна достъпност до града
 • Атрактивна природна инфраструктура
 • Устойчива транспортна система
 • Умен паркинг
 • Интелигентно управление на трафика
 • Въвеждане на Multi – Modal transport
 • Безопасност на движението

Дигитална икономика:

 • Предприемачество, базирано на иновации
 • Икономически имидж
 • Гъвкав пазар на труда
 • Производителност
 • Способност за трансформация

Smart Living

 • Постоянно развиваща се култура
 • Възможности за обучение и развитие
 • Туристически удобства и атракции
 • Повишено здравословно състояние
 • Устойчива ресурсна система
 • Качество на жилищата
 • Интелигентен транспорт

Smart People

 • Непрекъснат стремеж за образоване и усъвършенстване
 • Отворени очи, уши и съзнание
 • Гъвкавост
 • Креативност
 • Гражданско участие
 • Очакване за съвременни решения и комфорт

Ползи от Smart Stara Zagora

 • Електронно управление и участие на гражданите във властта
 • Устойчива околна среда – най-малко 10% от енергията да е от възобновяеми източници; 80% от сградите биха могли да бъдат енергийно зелени
 • Адекватно водоснабдяване, включително и рециклиране на отпадни води
 • Управление на твърди отпадъци
 • Ефективна градска мобилност и обществен транспорт
 • Осигуряване безопасността на гражданите 
 • Здраве и образование
 • По-добър живот на гражданите
 • По-добри условия за работа
 • По-добра устойчивост
 • Икономически напредък

Предимствата на дигиталния гражданин:

StaraZagoraID – В условията, когато националната ID се отлага от 3 години, StaraZagoraID e средство за идентификация в дигитална среда и необходимо условие за е-управление.

Профил на гражданина – дигиталният профил позволява смяна на партиди и регистрация за услуги – ток, вода, парно и др.; автоматично класиране за детски градини; мобилност – коли, велосипеди, тротинетки под наем; програми за лоялност на магазини и ресторанти и др.

Електронно участие – дигиталният профил дава възможност за използване на електронни услуги, градски транспорт и участие в електронни референдуми и консултации.

Предимствата на дигиталния град:

 • Обслужване без гише – предвиждаме приоритетно електронизиране на най-използваните административни услуги и използване на всички услуги със StaraZagoraID. Отпадане на изискванията за удостоверения от всички общински нормативни актове;
 • Отворени данни – служебно събиране на необходимите данни;
 • Портал на бизнеса – спестяване на време от управлението на разрешителния режим на Общината. Единен портал, който обединява информация за всички преписки, уведомления, е-услуги и събития за бизнеса;
 • Електронен градски транспорт – гъвкави решения в таксуването и начина на събиране;
 • Паркиране – дигитално наблюдение и гъвкаво заплащане съобразно интереса към определените зони;
 • „Умен град“ – отворени данни за качеството на въздуха, паркиране, пътна безопасност, разписания на градския транспорт и ремонти, разходи на Общината, Общинския съвет и общински дружества, общинска собственост, обществени поръчки, приходи на общински дружества и др.

Планът за дигитална трансформация включва:

 • Административна реформа – електронизация на регистри с единна система; почистване на нормативната уредба; отворени данни и отворен код;
 • Финансиране – чрез Оперативна програма „Добро управление“ и оптимизиране на разходи чрез икономия от мащаба;
 • „Дигитална Стара Загора“;
 • Партньорства с бизнеса и с гражданските организации.

Ние в „Демократична България“ вярваме, че Стара Загора може и трябва да бъде дигитална – не просто защото е модерно, а защото дигитализацията повишава качеството на живот, улеснява гражданите; комуникацията на бизнеса с Общината става по-ефективна и корупцията се ограничава.

Стара Загора притежава потенциала да бъде дигитален катализатор на Балканите, да привлича инвестиции и експерти, да вдъхновява иновации и да бъде пример как може да изглежда бъдещето тук и сега.

За да направим Стара Загора град на Дигиталния гражданин на бъдещето, ще се фокусираме върху следните приоритети:

StarazagoraID – старозагорската електронна идентификация

Електронната идентификация е необходимо условие за електронно управление, но държавата отлага и забавя електронната идентификация на гражданите за неопределен срок. За да не чакаме правителството да въведе тази ключова мярка, ще въведем StaraZagoraID – старозагорската електронна идентификация, с която гражданите ще се идентифицират в електронна среда и с чиято помощ ще използват електронни услуги.

Гарантираме, че с помощта на StaraZagoraID гражданите ще могат:

 • Да използват електронни административни услуги през своя телефон или компютър;
 • Да използват мобилния си телефон вместо билет или карта за градския транспорт;
 • Да обменят документи с всички общински структури чрез единна система;
 • Да участват електронно във вземането на решения относно бъдещето на града, включително разпределението на част от бюджета;
 • Да използват частните услуги, които изберат да интегрират StaraZagoraID;
 • Ще осигурим възможност StaraZagoraID да се получава по желание на гражданите от община по избор, както и при заявяване на постоянен или настоящ адрес и ще може да бъде записвана както на смартфон, така и на отделна карта.
 • Гарантираме, че всички електронни административни услуги в Стара Загора ще могат да се използват удобно със StaraZagoraID. Ще интегрираме StaraZagoraID и с националните механизми за електронна идентификация, така че с помощта ѝ гражданите да могат да ползват не само общинските електронни услуги, но и тези на национално ниво.
 • Ще дадем възможност на частни услуги, в това число на електроснабдяването и на водоснабдяването да могат да бъдат интегрирани със StaraZagoraID, като така ще позволят на гражданите бързо и лесно да се идентифицират в системата на съответния доставчик, да сменят и да откриват партиди и др. Други частни услуги, които биха могли да се интегрират със StaraZagoraID са услугите за мобилност (коли, велосипеди и други превозни средства под наем в града), доставката на храна, ресторантите и магазините с техните програми за лоялни клиенти.
 • StaraZagoraID ще може да се използва и от бизнеса, като законните представители на юридическите лица ще могат да заявяват услуги.
 • Гарантираме, че StaraZagoraID ще притежава високо ниво на сигурност и ще защитава сигурно личните данни на гражданите, които ще могат да избират кои данни да се съхраняват в техния профил и кои не.
 • Ще реализираме StaraZagoraID с финансиране по Оперативна програма „Добро управление”, а проектът ще бъде базиран до голяма степен на вече разработената техническа спецификация на националната схема за електронна идентификация, която ще бъде осъвременена според актуалните стандарти и политики за сигурност.
 • StaraZagoraID ще отговаря изцяло на изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014, с ниво на осигуреност „високо“ и ще е оперативно съвместима с националната схема за електронна идентификация.

Електронен профил на гражданина

 • Ще предложим на гражданите електронен портал, в който те ще притежават на едно място достъп до всички свои данни, както и възможност за улеснено използване на общинските услуги, в това число:
 • Проверка на заплатените и на дължимите местни данъци и такси;
 • Записване и отписване в детски градини и училища, със срокове и изисквания за записване на деца, най-близките учебни заведения, класирания, резултати от изпити и др.;
 • Плащане на абонаментни карти за градски транснпорт, вкл. такива с намаление;
 • Регистриране и плащане на абонамент за паркиране;
 • Единна електронна кутия за документи, обменяни с общината, свързана с личната електронна поща на гражданите;
 • Получаване на уведомления за ремонти, аварии, затваряне на улици и друга актуална за всеки гражданин информация;
 • Други електронни услуги.
 • Ще заменим принципа „Тук не е информация“ с получаване на информация по най-удобния за гражданите начин – с телефонно обаждане или с „чат на живо“ със съответния служител на Общината, от чиято компетенция са отговорите на поставените въпроси.

Електронно участие на гражданите

 • Ще дадем възможност на гражданите на Стара Загора да могат да участват в управлението на Общината изцяло онлайн, по следните начини:
 • чрез електронни местни референдуми;
 • чрез електронно гласуване за разходването на процент от бюджета на Общината – гражданите ще определят пряко за какво да бъдат похарчени част от парите в общинския бюджет;
 • чрез индикативни електронни гласувания по дневния ред на общинския съвет, включително и по бюджета на Общината.

Обслужване без гише

Идеята за обслужване „на едно гише“ е концепция на възраст няколко десетилетия. Време е да я заменим с „обслужване без гише“. Най-често търсените услуги, а впоследствие и всички останали административни услуги, ще бъдат предоставяни изцяло онлайн. Ще прекратим практиката гражданите да бъдат куриери между гишетата на различни администрации, а всички необходими удостоверения ще бъдат набавяни по служебен път, автоматизирано през инфраструктурата на електронното управление. Ще въведем проактивни услуги, т.е. такива, за които досега е трябвало подаване на заявление, което е на практика излишно, тъй като Общината има цялата налична информация, например:

 • Автоматично записване и класиране за ясли и детски градини в близост до адреса на родителите;
 • Автоматично уведомяване на доставчиците на публични услуги при смяна на собствеността на имот;
 • Автоматично плащане на местни данъци и такси с посочена банкова карта;
 • Автоматично получаване на право за паркиране на инвалидни места при съответната степен на инвалидност.

Портал за бизнеса

 • Ще позволим на управителите на дружествата и на електронно упълномощените от тях лица след идентификация със StaraZagoraID да могат да следят всички свои преписки в реално време.
 • Ще сведем до минимум физическия контакт с администрацията, което ще ускори процесите на административно обслужване и ще намали корупционния риск.
 • Системата автоматично ще алармира при неспазване на срокове от страна на Oбщината и ще публикува агрегирани данни, като средно време за обработка на преписки, процент просрочени преписки и др., които биха могли да бъдат полезни за бизнеса.
 • През портала ще могат да се заявяват всички необходими административни услуги, групирани в т.нар. „събития от бизнеса“. Напимер при отваряне на търговски обект са нужни редица документи и разрешителни. През портала за бизнеса всички те ще могат да бъдат заявявани общо към съответните органи.

Електронен градски транспорт

 • Ще въведем най-накрая електронно таксуване в градския транспорт.
 • Чрез StaraZagoraID няма да има нужда гражданите да се редят на опашки за издаване или за подновяване на месечна или годишна карта – това ще може да става онлайн.
 • Ще можем да влизаме в автобуса с телефона си и да го използваме вместо карта за пътуване. Еднократни билети и дневни карти също ще могат да бъдат закупувани и използвани през мобилен телефон.
 • Ще планираме нови линии на градския транспорт на база на наличните данни, в т.ч. и на данни от таксиметрови компании за курсове между точки, които биха били покрити от градския транспорт.

Паркиране

 • Ще въведем възможност почасовото платено паркиране да може да се заплаща не само с SMS, а и с мобилно приложение, като по този начин Общината ще може да събира повече полезни данни и да подобри услугата:
 • Да следи за свободни места в реално време – чрез сензори ще може да се определи приблизителният брой и местоположение на свободните паркоместа в реално време. По този начин ще се оптимизира търсенето на паркомясто от страна на шофьорите, което сега допълнително утежнява трафика.
 • Да оптимизира цената за паркиране на база на търсенето – ако в даден район няма достатъчно свободни места, цената може динамично да се покачва, съответно ако има много свободни места, тя да намалява.
 • Ще направим изцяло електронни абонаментите за паркиране и ще премахнем нуждата от стикери.
 • Ще предложим на частните паркинги да се включат при определени условия в системата за паркиране – всеки частен паркинг ще може да отдава паркоместа срещу определена от него цена, като това ще бъде включено в мобилното приложение за паркиране.
 • Ще предложим на гражданите, разполагащи с частни паркоместа в гаражи и дворове, да могат да предоставят тези паркоместа за паркиране във времето, в което не ги използват, за което ще получават съответното заплащане.

„Умен град“

„Умният град” (smart city) включва редица технологични решения на стандартни градски проблеми. След успешното въвеждане на пилотни проекти ще поддържаме или ще насърчим следните решения:

 • Изграждане на I-T (Internet -f Things) мрежа – инфраструктурата за всички решения за умен град. Ще изградим такава инфраструктура в партньорство между Общината и частния сектор, без да създаваме монополи;
 • „Умни кръстовища“ – с достатъчно сензори и анализ на данните е възможно да се оптимизира пропускливостта на кръстовищата и така да бъдат намалени задръстванията;
 • Система за следене на качеството на въздуха – с повишаване на броя на сензори за качество на въздуха ще изградим точна карта на замърсяването и ще се анализират причините за това в реално време;
 • Осветление – ще въведем цялостно управление на осветлението, в т.ч. и подмяна на дефектирали лампи веднага след тяхното спиране, изчисляване на осветеност и планиране на ново осветление там, където осветеността не е достатъчно висока;
 • Шумово замърсяване – ще поставим сензори за измерване на шумовото замърсяване с цел идентификацията на зони с твърде високи нива на шумовото замърсяване и вземане на последващи мерки за редуцирането му.

Пътна безопасност:

 • Ще поставим множество камери за засичане на скорост, в т.ч. и средна скорост по определени пътни артерии (кметът може да бъде контролиращ орган съгласно Закона за движението по пътищата).
 • Ще предоставяме актуална пътна информация в мобилно приложение – в случай на катастрофи, заледени участъци, препятствия на пътя и др.
 • Ще въведем изискване към новопостроените сгради да поставят различни видове сензори. Цената им е пренебрежимо малка и няма да натовари бизнеса, а получаването на информация чрез достатъчно сензори е ключово за развитието на умните градове.

Отворени данни

Всички данни, събирани и обработвани от Общината и общинските дружества, ще бъдат публично достъпни в машинно-четим формат. Ще заложим на повишаване на качеството на данните, тяхната актуалност и полезност за гражданите и бизнеса. Като приоритет, ще отворим следните масиви от данни:

 • Данните за градския транспорт в реално време;
 • Данните от станциите за измерване качеството на въздуха;
 • Данните за платеното паркиране в реално време;
 • Детайлните данни за ежедневните разходи на общинските дружества и направленията в Общината;
 • Данните за цялата общинска собственост, в т.ч. за собствеността на общинските дружества, и за нейното използване чрез публикуване на цени и договори. Нерядко общината не събира правилните данни, не събира данните по правилния начин, не проверява тяхната валидност, не използва стандартизирани номенклатури и не съхранява данните по удобен за работа начин. Ще променим всичко това, за да могат гражданите, бизнесът и самата Община да разчитат на адекватни и актуални данни за своите анализи и решения.

План за дигитална трансформация

 • Ще изготвим План за дигитална трансформация, който ще дава цялостната визия за последователността на извършваните промени и разпределението на мерките във времето.

Електронизация на регистрите

 • Ще електронизираме всички регистри в Общината и те ще бъдат водени с адекватна за целта информационна система. Тетрадките, електронни таблици и други подръчни средства ще бъдат забранени. Електронизираните регистри:
 • Са по-точни и актуални;
 • Са по-прозрачни, чрез автоматично отваряне на данните и предоставяне на възможности за търсене;
 • Позволяват интеграция с други регистри, вместо гражданите да носят удостоверения между гишетата;
 • Гарантират проследимост на вписванията, заличаванията и справките в тях.

Финансиране

 • Ще финансираме голяма част от поставените цели по Оперативна програма „Добро управление”, която е фокусирана върху електронното управление и административната реформа. Използвайки този инструмент, преките разходи от общинския бюджет за дигитална трансформация ще бъдат минимални.

Административна реформа

Ще въведем длъжността „Главен информационен мениджър”, който ще води дигиталната трансформация на града и ще бъде подчинен директно на Кмета,. Главният информационен мениджър ще бъде с ранг на заместник-кмет и ще разполага с необходимите ресурси и екип, за да управлява всички инициативи и проекти. Главният информационен мениджър ще има отговорността за развитие на дигиталните умения на служителите в Общината. Ще бъдат провеждани редица обучения, семинари и конференции, на които служителите в Общината не просто да придобият конкретни умения, но и да разберат духа на дигиталната трансформация.

Отворен код

Всички системи, разработени с публични средства, ще бъдат с публично достъпен код. Това не само е изискване на закона, но и така качеството и сигурността на системите ще бъдат подложени на публично експертно обсъждане, което може да допринесе за тяхното подобряване. Не на последно място, това ще позволи повторно използване на разработени функционалности, вместо тяхното многократно поръчване.

Общинско търговско дружество „Дигитална Стара Загора”

Ще създадем общинско търговско дружество „Дигитална Стара Загора”, което ще служи като център за услуги на Общината, включително и при изготвянето на технически задания, текущ и последващ контрол по проектите за дигитална трансформация, одитиране на информационната сигурност, управлението на поддръжката, доработките на съществуващи модули и системи, които са извън гаранция.

За планираните промени е необходима сериозна вътрешна експертиза, на която Общината да може да разчита, и чрез общинското дружество такава ще може да бъде осигурена чрез предлагане на пазарни нива на заплащане и работа в среда, по-близка до ИТ сектора, отколкото до традиционната администрация. Създаването на общинско търговско дружество не означава, че Общината няма да възлага проекти по ЗОП на външни изпълнители, а по-скоро ще бъде гарант, че проектите се изпълняват в интерес на Общината.

Партньорства с бизнеса и гражданските организации

Смятаме, че Общината не може и не трябва да е основният източник на иновации в града – тя трябва просто да създава условия за иновативни бизнеси, стартиращи компании и граждански организации, които да подобряват градската среда и да се възползва от вече установените технологични иновации. За целта ще подкрепяме всички иновативни инициативи, включително и с олекотяване на регулаторната рамка. Други мерки, които ще предприемем, включват:

 • Предоставяне безплатно на обществени пространства (покриви на общински сгради, лампи за улично осветление, паркове) за I-T инфраструктура, чрез която да се улеснят проекти за „умен град“ при условие, че Общината може да ползва мрежата безвъзмездно (при определени условия);
 • Насърчаване на частни компании с общинско участие да се възползват от технологичните възможности (напр. чрез „умни“ водомери и топломери за отдалечено отчитане);
 • Впрягане на гражданската енергия в обществена полза чрез организиране на събития тип „хакатон“ за разработване на решения за „умен град“;
 • Предоставяне на цялата необходима информация за услуги за мобилност;
 • Одобряване на зони за тестове със самоуправляващи се автомобили;
 • Подкрепа за стартиращи и иновативни микро, малки и средни предприятия;
 • Ще предложим механизми, с които големите общински предприятия и търговски дружества да възлагат малки пилотни проекти на иновативни и стартиращи предприятия. С тези проекти ще се стимулират иновациите и предприемачеството като:
 • се даде приоритет на малки подизпълнители, в това число и такива без референции от предходни проекти в даден сектор;
 • се разчупи културата на възлагане на проекти в големите и тромави общински дружества;
 • се изграждат мостове между консервативните комунални компании и малките гъвкави и иновативни дружества.

Механизмите ще включват конкурси за решаване на определени проблеми, насърчаване на съвместни изследователски инициативи с научните институции в града.

Проекти, които ще предложим да се реализират:

 • Разнообразни проекти за намаляване на загубите на вода в разпределителните и довеждащи водопроводи на ВИК – въвеждане  на нови способи за намаляване на загуби на вода – динамични баланси, сателитно обследване, управление на налягането и др.);
 • Градска мобилност: динамично проследяване на свободни места за паркиране и насочване на водачите на автомобили към тях;
 • Това е индикативен и неизчерпателен списък – дори един структуриран процес може да се започне с разглеждане на нуждите на големите възложители и отваряне на процеса към малки технологични компании.

За посочените по-горе мерки има редица успешни примери в Европа, от чийто опит можем и трябва да се възползваме.

Администрация

• Модерна, малка и ефективна администрация;

• Прозрачна община;

• Община, отворена към гражданите.

Работата на администрацията засяга всички граждани на столицата, както и постоянно пребиваващите в нея чужди граждани и граждани от други населени места. Ние вярваме, че доброто и навременно информиране на гражданите за действията и плановете на Общината е от съществено значение за правилното развитие на града със зачитане на интересите на всички засегнати. Затова очакваме значителен и бърз ефект от предлаганите от нас мерки.

Модерна, малка и ефективна администрация

Разходите за администрация в Старозагорска община растат по-бързо от приходите. Това означава, че административната структура на Общината не е оптимизирана, щатът е раздут, а ролите в нея не са добре разпределени. Затова ще извършим детайлен анализ на всички структури в Общината и ще идентифицираме местата, където средствата не се разходват оптимално.

След като подробно опишем процесите в общинската администрация, постепенно ще ги оптимизираме като прилагаме съвременни инструменти за анализ и управление. С помощта на съвременните технологии ще повишим ефективността на управлението, което ще доведе до значителни финансови икономии, така че всеки общински служител да стане много по-ефективен и полезен за обществото.

Предлаганите от нас решения изискват незначителен ресурс за извършване на анализ на процесите, който още първата година ще бъде изплатен от спестените средства.

Прозрачна администрация

Наличната информационна система, публикуваща решенията, приети от Общинския съвет, както и други документи, страда от множество недостатъци – търсенето в нея е неудобно, а структурирането ѝ по раздели е неудачно. Освен това, публикуваните в момента документи онлайн не са в електронно четим вид, а представляват сканирани хартиени документи, като появяването им често става с голямо закъснение, ако въобще бъдат публикувани. Част от тях никога не стават публично достъпни онлайн.

Затова предлагаме радикално подобрение на функцията за търсене, както и на структурирането на информацията в документната система.

Планираме да извършим следните подобрения в работата на системата: 

 • Да въведем задължение всички документи да се публикуват от администрацията в машинно-четим вид, подписани с електронен подпис от отговорните лица;
 • Да въведем радикална политика на прозрачност що се отнася до документите на Общински съвет;
 • Да публикуваме онлайн в машинно-четим вид и подписани с електронен подпис всички доклади, включени за обсъждане в дневния ред на комисиите или на Общинския съвет;
 • Да публикуваме онлайн всички въпроси от общински съветници като част от дневния ред;
 • Да публикуваме пълните протоколи от заседанията на Общинския съвет, в това число и поименните резултати от гласуванията на общинските съветници по отделните точки на дневния ред;
 • Да публикуваме всички решения на Общинския съвет в пълен вид (с включени всички приложения към тях) и в електронно-четим формат.

За целта предвиждаме преработка на общинския уебсайт, издаване и поддръжка на електронни подписи на служителите, подписващи документите, както и допълнително обучение на служители, които да поддържат нарасналия обем данни.

Община, отворена за диалог

В момента, в голяма част от случаите, проектите за решения на Старозагорска община, които изискват обществени обсъждания, не се обявяват широко, а самите обсъждания се провеждат в неудобно за гражданите време. При обсъжданията често не достига време за сериозно обсъждане, а направените от гражданите препоръки често въобще не се вземат предвид от администрацията и от Общинския съвет.

Затова предлагаме радикална промяна в политиката на публичност на Старозагорска община:

 • Ще преработим сайта на Общината, като обособим специално място за показване на предстоящите обсъждания с разделянето им по категории, а не както е в момента;
 • Ще търсим активно публичност в регионалните медии – вестници, радио и телевизия и интернет медии за обявяване на предстоящите обсъждания по важни обществени въпроси;
 • Ще насрочваме обсъжданията в извънработно време, така че да бъдат достъпни за всеки, който би желал да присъства;
 • Ще провеждаме обсъжданията при стриктно спазване на реда, включително с водене на протокол, видеозапис и видео стрийминг в реално време;
 • Достатъчно рано преди самото обсъждане ще публикуваме всички свързани с обсъжданията документи, за да могат гражданите да се запознаят с плановете на Общината;
 • Предлаганите от нас промени не изискват инвестирането на допълнителен ресурс, а само политическа воля и по-добра организация в общинската администрация.

ПрезентацияВидео

Програма по сектори