Програма по сектори

Стара Загора – подреден град, проспериращи хора

Стара Загора – подреден град, проспериращи хора

Общ Устройствен План

Общият устройствен план представлява програма за развитието на един град и прилежащата му територия. Затова ако идеите, заложени в него са добре обмислени, те могат да станат предпоставка за просперитета на цялата община. 

Община Стара Загора е обявила обществена поръчка за разработването на Общ устройствен план. Общинските съветници от коалиция „Демократична България – обединение“ и целият екип от граждански експерти ще работят в него да бъдат заложени следните идеи и тенденции:

 • Новите жилищни територии и квартали, които се обособяват около Стара Загора, които отразяват тенденциите в посока към нискоетажно жилищно строителство, да бъдат включени към урбанизираната територия на града и регулационните граници. 
 • В много от селата на Община Стара Загора има сериозен интерес от различен характер – жилищен, бизнес и курортен. Досега действията на администрацията се свеждат до непрекъснати изменения на Общия устройствен план и локални Подробни устройствени планове. Тези хаотични действия трябва да бъдат прекратени и около всяко селище да бъдат маркирани съответни зони за развитие.
 • Специално внимание следва да се отдели на кв.“Лозенец“. След едно заснемане на съществуващата застройка (независимо от това дали е законна или не) би трябвало да бъде изготвен ПУП с конкретен регламент за квартала, след което да следва мониторинг за недопускане на ново незаконно строителство, а сградите, които не са в противоречие със ЗУТ, да бъдат обявени като търпими. В този ПУП да бъдат набелязани и квартали за ново строителство, за които ако съответните дружества не могат да осигурят изграждане на подземна инфраструктура, това да стане със средства от общинския бюджет. Само по този начин би могло да започне истинска борба с незаконното строителство.
 • Жилищните квартали. Най-необходимо за нас и за децата ни е благоустройството в жилищните квартали. Вътрешнокварталните улици, паркинги и зелени пространства са приоритет в нашите идеи за градското управление и за общинския бюджет. Ще започнем с незабавен анализ на съществуващото положение и ще съставим точен бюджет за изпълнение на кварталната инфраструктура. Съставянето на бюджета ще е изключително важно за правилното планиране на средства и време за изпълнението на тази задача в предстоящия мандат. 
 • Подземната инфраструктура изисква цялостен анализ и набелязване на мерки за нейното обновяване. Това касае най-вече канализационната мрежа, която е сериозно остаряла, не може да поеме екстремни дъждовни количества и по тази причина се предизвикват наводнения в централната градска част.
 • Изграждане на модерна европейска велосипедна инфраструктура в града. Всяко предприятие, търговски център, общински обекти, училища и детски градини трябва да са достъпни безопасно с велосипед, по маркирани и обезопасени асфалтирани велоалеи от всяка точка в града. Всяко обществено място да има място за безопасно паркиране с видеонаблюдение и охрана.
 • Изграждане на нова дъга от ж.п. линията към Тулово, източно от парк „Бранителите на Стара Загора“. Развитие на нова инфраструктура на мястото на старото трасе и свързване на кварталите с града и новите индустриални зони. 

Проектирането и изграждането на нова дъга на ж.п. линията в посока Тулово извън границите на града – паралелно на околовръстния път в тази му част ще спомогне за развитие на района. Освободеният терен от съществуващия ж.п. път предлагаме да се оползотвори за изграждане на булевард от надлеза при „Наталия” до пътя към с. Люляк в северната част на града. С напречни улици (булеварди) да се осъществят отдавна планирани връзки към кварталите „Самара” и Парк „Бранителите на Стара Загора”. Да се върне функционалността на бул. „Симеон Велики” в тази му част, прекъсната от ж.п. линията.

Премахването на ж.п. линията и прокарването на нови улици и връзки в тази част на града в пъти ще облекчи трафика, сложните маршрути на движение сега, както за градския транспорт, така и за автомобилите. Ще се отвори възможност за изграждането на няколко микро жилищни района, с което ще се регулира предприемаческия натиск за усвояване на терени в парк „Бедечка”, ще се оформят нови връзки от северната част на града към индустриалните зони в източната част без натоварване на центъра.

Села и курортни зони

Присъединяване към градската инфраструктура на близките села, така че всички удобства на градският бит да могат да се ползват в селата е друг наш фокус. Развитието на градска инфраструктура в селата на Общината е от съществено значение за повишаване качеството на живот там. Ние си представяме тя да включва: газификация на битов и обществен сектор в прилежащите села, канализация до всеки жилищен имот (да се координира с ВиК), интензивен експресен малък градски транспорт от центъра на селата до първата възлова градска станция на общественият транспорт. 

Необходимо е да се създаде цялостна концепция за развитие на Старозагорските минерални бани като курорт за балнеоложки, климатоложки и исторически туризъм. В тази концепция трябва да бъде заложена и възможността за разширение на регулираните терени, предназначени за жилищно строителство от землищата на съседните села, запазване на открития плувен басейн, създаване на територии за къмпинг-туризъм и за целогодишно стациониране на кемпери и т.н. Изграждане на канализация.

Смятаме за прозорливо включването на язовир „Чаталка“ като перспективна територия за спорт, вилно строителство и не на последно място като възможност за по-евтино водоснабдяване на града и прилежащите села с питейна вода.

Предвиждаме избирането на зони около всички села от общината, които да са предназначени за жилищно строителство и бизнес. Размерите на тези зони трябва да бъдат определени след проучване на местните интереси и тенденции.

Необходимо е цялостно виждане за туристическия бизнес в Стара Загора – сезонни туристически обиколки на забележителности в града, направа на отличаващи сувенири и рекламни материали, поставяне на информационни табели, включително и схема на града и линиите на масовия градски транспорт, контакти с туристически фирми в други селища, финансиране на документални филми, свързани със Стара Загора, които да се излъчват по местни и централни медии, в социалните мрежи, а впоследствие да се продават на CD.

Индустриални зони 

Обособяване на индустриални зони със значителни и локални територии около изходите на Стара Загора в посока изток, югозапад, югоизток, както и развитието на съществуващия индустриален квартал в южната част на града. Изграждащата се индустриална зона в кв.“Зора“ обхваща само общински имоти, което ограничава възможността частни собственици да бъдат включени в инвестиционни намерения на бъдещи инвеститори. Нашият екип смята този подход за  грешен. Смятаме, че общината трябва да бъде диригент на процесите около обособяването на тези индустриални територии и особено по отношение на подземната и надземна инфраструктура.

Бихме започнали с облагородяване на съществуващите индустриални зони. Изграждане на модерна пътна инфраструктура отговаряща на бъдещият все по-интензивен транспорт; обществен транспорт гарантиращ регулярно, безопасно и комфортно пътуване; осветление на всеки метър тротоар и път; водоснабдяване и канализация адекватни на нуждите на предприятията; газоснабдяване; зони за рекреация в близост до работните места; достатъчно лесно достъпни и близки паркоместа за автомобили и велосипеди.

Летище Стара Загора

Бихме работили над развитието на летище Стара Загора като карго-терминал. Летището представлява силен градообразуващ фактор по отношение на всички елементи на градското развитие. Досегашното пасивно отношение на общинските власти в това отношение е създало впечатление в принципала – Министерството на икономиката, че летището не е желано в Стара Загора. Това положение трябва коренно да се промени с активното участие на местната власт.

Следва да се води активна кампания за включването на летището в следващия програмен период на Оперативна програма транспорт.

Панелното строителство 

Нашето виждане е Общината да се ангажира като посредник и регулатор за разполагане на фотоволтаични системи върху плоските покриви на панелните сгради. Тази иновация дава реална възможност за финансиране на конструктивното укрепване на панелното строителство. Произведената електрическа енергия, доставена в електроснабдителната мрежа на града, може да се използва за лична независимост (с приспадане от сметките) на живущите, за предоставяне на улично осветление, за градски електротранспорт и др.

От началото на 2020 започват поетапно да влизат части от Европейското законодателство за енергийна ефективност и в българското. Енергийната паспортизация на сгради (особено обществени такива) ще бъде задължително. Ще влязат в сила изисквания за  това новите сгради да имат монтирани възобновяеми мощности за поне 20% от използваната енергия. В това направление общината следва да разработи стратегия за въвеждане на изискуемите мерки и възползването от Европейско и национално финанситране в тази посока – програми за енергийна ефективност по ОП Региони в растеж, ОП Иновации и конкурентоспособност, ОП Околна среда, Хоризонт Европа, както и следващата сесия от национална програма за саниране.

Зелена система

Въпреки че град Стара Загора е един от най- богато озеленените градове в страната със своите съществуващи паркове и градини и с много добрите почвено-климатични условия, в последните години се забелязват редица недостатъци по отношение изграждането и поддържането на зелените зони.

На първо място са нарушени същността и принципите на управление на зелената система:

 • не изглежда да има планиране на дейностите
 • няма необходимата система за възлагане и отчитане на дейността
 • няма нужните специалисти –ландшафтни архитекти като звеното по поддържане се ръководи от хора, които нямат нужната квалификация
 • професионалните умения на работниците са на много ниско ниво, а от там и производителността на труда е с ниски показатели
 • не се търсят и допълнителни източници на средства за озеленяване

През следващият мандат трябва да бъде изработена програма за комплексно развитие на Зелената система, както дългосрочна така и годишна. Необходимо е да се направи баланс на територията, степента на озеленяване на съответните терени – градски територии, околоградски паркове. Необходима е паспортизация на зелените площи.

Категоризация на обектите като начин на поддържене:

А – представително поддържане

Б – интензивно поддържане

В – средно поддържане

Г – частично поддържане

Крайно време е да се вземат мерки за уличните насъждения с оглед на това, че голяма част от тях са на възраст 50-60 и повече години, с деформирани корони и с не особено добро фитосанитарно състояние. Трябва да се извърши паспортизация и след това планирано подменяне  и попълване там където е необходимо с подходящи за града дървестни видове, за да не се окажем след няколко години град без улична растителност.

Като допълнителни източници за финансиране на дейности по озеленяване и поддръжка могат да се предвидят суми от:

 • таксите събирани за паркиране в Зелена зона
 • таксите за тротоарно право
 • таксите за временни и преместваеми обекти в зелените площи

Общинска собственост и европейски програми

Нашето виждане включва създаване на маркетингова стратегия  на общината и региона като бизнес-профил и възможности за инвестиции и формиране на бизнес-партньорства в различни области. Наложително е провеждането на пазарно проучване и SWOT анализ на бизнеса и цялостната икономическа рамка, тъй като към момента всички мерки за икономическо стимулиране са базирани на работа „на парче“.

Предприемане на незабавни действия за сформиране на Местна Инициативна Група (МИГ), в съответствие с изискванията на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие (ВОМР). В момента Стратегията за ВОМР съдържа възмножности за отпускане на средства по всеки от фондовете на ЕС за финансиране и управление на местно ниво. Способноста на общината да обявява програми на местно ниво позволява много по голяма гъвкавост в насочването на финансиране в конкретните приоритети на общината. Още повече, проектът на бюджетна рамка на ЕС за следващия програмен период (2021-2027) предвижда сериозно увеличаване на средствата разпределени посредством ВОМР за сметка на националните програми.

Активно участие в ОП „Региони в растеж“ и по специално кандидатстване за финансиране за Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, чиято основна цел  е да бъде подобрено качеството на живот и растежа в средните и големите градове в България и общините са междинно звено. Като могат да  бъдат изпълнени следните дейности:

 • дейности за „енергийна ефективност“: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, в студентски общежития и в административни сгради на държавната и общинската администрация;  
 • дейности за „интегриран градски транспорт“: Подобряване на достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези); Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския транспорт;
 • дейности за „градска среда“: Изграждане и възстановяване на паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове, градски площади, междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп и др.; Изграждане и реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти; Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с престъпността;
 • дейности за „зони с потенциал за икономическо развитие“: Подобряване на съществуваща или строителство на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и предприемачеството; Строителство и обновяване на бизнес и индустриални зони, в т.ч. обществени или търговски сгради; Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и автомобили за работещите в икономическите зони;
 • дейности за „социална инфраструктура“: Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението; Основен ремонт, строителство и оборудване на общинска инфраструктура за предоставяне на услуги за възрастни хора и хора с увреждания; Основен ремонт, изграждане и оборудване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца; 
 • дейности за „културна инфраструктура“: Развитие на културна инфраструктура, чрез строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други културни институции, включително прилежащите пространства;
 • дейности „образователна инфраструктура“: Изграждане, реконструкция, обновяване и оборудване на общински учебни заведения;
 • дейности за „спортна инфраструктура“: Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура за масов спорт като например: спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони за обществено ползване, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове и др

Належащо е да се осигури по-активно управление на общински имоти чрез актуализация и осъвременяване на регистъра на Общински имоти. Предлагаме създаване на Фонд „Общински жилища“, в който да влизат средствата от продажбата на такива и да се използват за строежа на нови.

Управление на общинските лечебни заведения

 • Прозрачност и отчетност в работата на медицинските управители на общинските лечебни заведения пред комисията по здравеопазване в общински съвет.
 • Обективност и компетентност при избора на ръководство на общинските лечебни заведения осъществена чрез конкурсно начало.
 • Пребазиране на ДКЦ-1 в сградата на бившето АГ отделение. Създаване на добри битови условия за пациентите и добра работна среда за лекари, медицински сестри и санитари.
 • Преустройство, разширение и реорганизация на диагностично-консултативния блок на Комплексния Онкологичен Център (КОЦ), който включва регистратура, приемни и общи кабинети за обслужване на диспансеризирани и подлежащи на терапии онкоболни.
 • Изграждане на медикодиагностичен блок; Сектор образна диагностика /закупуване на КТ/, модерна кинична лаборатория, имунологична лаборатория, микробиологична такава. Сектор функционални изследвания /Ехографски кабинет, Аудиологичен кабинет, Доплер-сонография, ЕМГ, ЕЕГ и т.н/
 • Изграждане на сектор с 10 легла с операционна според закона за лечебните заведения за „малка“, еднодневна хирургия и сключване договор със Здравната каса за изпълнение на амбулаторни процедури . 

Местен бизнес

Ние ще работим за създаването на много по-предвидим и постоянен бизнес климат. Приоритет ще бъдат малкият и среден бизнес, предпоставящи значим растеж на доходите на гражданите. 

Обществени поръчки

Оптимизиране на процесите при възлагане на обществените поръчки. Поради липса на експертност и прозрачност в действащата администрация, критериите за възлагане на ОП са силно корупционни. Дава се превес на субективни неформални критерии и по този начин се лансират фирми, които се оказват без технически, финансов и човешки ресурс за изпълнение на по-големите проекти. От една страна администрацията не ѝ достига капацитет, от друга задава трудни за проследяване критерии. Резултатът е проектантски грешки, влагане на некачествени материали, изоставане в сроковете и в крайна сметка ощетяване на гражданите в обема и качеството, което биха могли да получат за същите средства.

„Демократична България“ Стара Загора предлага коренно различен подход при провеждане на процедурите по ЗОП. 

1. Най-важният елемент на строителният и инвестиционен процес – предпроектното проучване, идейният проект и техническият и работен проект да не се претупват до ниво „колкото да мине“. Проектирането до издържан технически и работен проект, с разработени детайли, в който да е видно какъв материал се влага, как се влага и какви са неговите характеристики във времето ще даде документация по която да се проследи и контролира последващият процес. Задължително конкурентно равнопоставено състезание между проектантските екипи. Залагане на минимална и максимална цена за проектиране. За получаване на качествен продукт „проект“ е нужно и завишаване на средствата отделяни за този етап. Приемането на проекта да бъде от по-широк кръг граждани, които на обсъждане да могат да дадат своето мнение като краен ползвател на продукта. 

2. Критериите за подбор на фирмите следва да бъдат само и единствено свързани с изпълнението на конкретният проект, максимално семпли като се доказват с декларации и документи, които да са лесно проверими и проследими. Целта на този дял не бива да се постави една фирма в по-облагодетелствана позиция от друга, а да се отстранят от ползване на обществени средства фирми с недоказани качества или такива, които вече са доказали некомпетентност. 

3. При детайлен проект с подробна количествено-стойностна сметка, разписани срокове, качество и технологии възлагането на същинското строителство може да стане вече само по един единствен обективен критерии – цена.  След като всички детайли и дейности са описани в проектната документация, срока за изпълнение е фиксиран, обективната преценка е лесна. 

4. Целият процес на разглеждане, оценка и възлагане в момента е под сянката на съмнението за обективност, ако не е по-лошо. Лечението на този недъг е само повече и повече прозрачност. Ние предлагаме нов подход за внасяне на повече прозрачност – създаване на граждански експертен екип от различни строителни и технически специалности, които да бъдат избирани с конкурс за определен срок – от 1 до 3 години. При провеждане на конкурс по ЗОП кметът да е задължен с решение на ОС да включва избран по случаен признак член от експертния граждански екип в състава на комисията с право на глас. 

5. Отчитането на изпълненият проект да не се свежда само до празнично рязане на ленти.

Ясните правила ще позволят истинска конкуренция за най-доброто качество и цена, както и значително по-лесен контрол, гарантиращ спазването им. По този начин ще защитим обществения интерес при изграждането на съвременни улици и обществени пространства – с европейско качество и без компромиси.

Неправителствени организации

Тясното сътрудничество на общински съветници и общинска администрация с неправителствените организации може да спомогне за осъществяването на значими проекти за града и околните села. Експертизата в сектора, натрупана през годините, е полезна при съставяне на стратегии и тяхното прилагане в различни ресори. Нашата група осъзнава безценния принос на неправителствените организации за обществения живот на Стара Загора и заявява готовност да си партнира по различни теми с тях.

Програма по сектори