Програма по сектори

Стара Загора – прозрачно управление, ангажирани хора

Стара Загора – прозрачно управление, ангажирани хора

Дейността на общински съвет, общинските съветници и общинска администрация 

Съгласно чл.36 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и  чл.16 на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет “Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет, постояните и временните комисии към него.” Няма публична информация общински съветник в Стара Загора, в лично качество, да извършва регулярно това си задължение.

Затова предлагаме да се приемат конкретни и прозрачни правила в работата на Общинския съвет и общинските съветници, създаващи по-добри условия за пряко участие на гражданите в местното самоуправление. Нашето желание е да се въведе радикална политика на прозрачност, що се отнася до документите на Общинския съвет:

  • публикуване онлайн в машиночетим вид и подписани с електронен подпис на всички доклади, включени за обсъждане в дневния ред на комисиите или на ОС.
  • публикуване онлайн на всички въпроси от общински съветници като част от дневния ред
  • публикуване на пълните протоколи от заседанията на Общинския съвет, в това число и поименните резултати от гласуванията на общинските съветници по отделните точки на дневния ред
  • публикуване на всички решения на ОС в пълен вид (с включени всички приложения към тях) и в електронно четим формат

Провеждане на срещи (откриване на приемни) с граждани по квартали, относно приети важни решения на последната сесия и подлежащи на приемане важни проекто-решения на следващата сесия на Общинския съвет, с акцент темите касаещи съответния квартал.

Ще работим за приемане на отделна наредба за обсъждане на поемането на дългосрочен общински дълг, с конкретно посочени правила и срокове,  отразяващи правото на гражданите за пряко участие в обсъждането и отправяне на предложения. По пример на София, Пловдив, Варна и други  общини, където с отделна наредба ясно е разписана процедурата на обсъждане на общинския дълг – кой може да участва, време за изказване, задължения на общинската администрация по време на обсъждането, права на гражданите по време на обсъждането, срок за внасяне на предложения от граждани, партии, НПО и др. по въпросите разглеждани по време на обсъждането  (например 3 дни след датата на обсъждането е за горепосочените общини). Така наредба липса за Стара Загора като формално функцията ѝ се изпълнява от документ, в който липсват подробни, последователни условия и ред за провеждане на общественото обсъждане, най-важното от които е даване на определен срок за внасяне на предложения след датата на обсъждането.

Предлагаме промяна в политиката на публичност на Община Стара Загора:

  • ще търсим активно публичност в регионалните медии – вестници, радио и телевизия и интернет медии за обявяване на предстоящите обсъждания по важни обществени въпроси.
  • насрочване на обсъжданията в извънработно време, така че да бъдат достъпни за всеки, който би желал да присъства.
  • провеждане на обсъжданията при стриктно спазване на реда, включително с водене на протокол, видеозапис и видео стрийминг в реално време.

Договори на Общината за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) чрез възложени обществени поръчки

Строг отчет по изпълнението на договорите като при всяко спиране на СМР поради метеорологични или други форсмажорни причини незабавно изготвяне на акт. обр. 10 и публикуването му до три работни дни след изготвянето му на сайта на Общината, при останалите публични документи касаещи обществената поръчка.

Кратък ежемесечен отчет за извършващите се ремонти в общината – етап на строителство, забавяне – причини, контрол и т.н.

Участие на гражданите в местното самоуправление 

Организиране и провеждане на разяснителна кампания, относно използване на механизмите и инструментите на местните референдуми, местните граждански инициативи и общото събрание на населениетоза решаване на въпроси от местно значение. Дейности по стимулиране гражданската инициатива по прилагане на горепосочените форми на участие;   

За техническо решение на гражданското участие – виж програмата в частта „Стара Загора – дигитален град, модерни хора“.

Организиране и провеждане на разяснителна кампания, относно правото на гражданите да присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, както и на обществените обсъждания,  да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета и общинската администрация, представляващи обществен интерес.       

Граждански контрол на органите на местната власт: организиране и провеждане на разяснителна кампания, относно правото на гражданите, като субекти, да осъществяват контрол на органите на местното самоуправление и местната администрация – обекти на този контрол. Право, което се реализира чрез института на местния обществен посредник /омбудсман/ и правото да оспорват и обжалват  индивидуални административни актове по условията на АПК и ЗАНН.

Обществен контрол на органите на местната власт: организиране и провеждане на разяснителна кампания относно правото на гражданите да упражняват контрол и оценка работата на местната власт, участвайки в недържавни, обществени ор

Програма по сектори