Програма по сектори

Стара Загора – зелен град, здрави хора

Стара Загора – зелен град, здрави хора

Урбанизацията и изменението на климата изискват нови решения за поддържането и подобряването на качеството на живот в градската среда. Устойчивото справяне с екологичните проблеми в Общината и подобряването на състоянието на околната среда са сред водещите приоритети в програмата на „Демократична България“.

Чист въздух

Чистотата на атмосферния въздух е един от факторите, които най-силно влияят на човешкото здраве и качеството на живот на съвременния „градски обитател“. В днешно време замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ10) се счита за една от най-големите заплахи за здравословния ни начин на живот в градската атмосфера. 

Световната практика показва, че чист въздух в големите градове има там, където отоплението се базира основно на топлофикация, газ или електричество и има отлично развит обществен транспорт. 

Водени сме от разбирането, че политиката в областта на качеството на атмосферния въздух изисква цялостен подход и междусекторна интеграция, както и решаването на тежки социални проблеми, и взаимен ангажимент на всички граждани.

Мерките, предлагани от нас за повишаване на чистотата на въздуха, са насочени към всички източници на замърсяване. Ефектът им е в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Тези от тях, които са в правомощията на Общината, ще бъдат предприети незабавно, като ще се използва и всяка възможност за включване в национални програми.

 1. Като един от най-големите замърсители с фини прахови частици (ФПЧ10) от антропогенни източници се идентифицира битовото отопление на дърва и въглища. Мерките, които ще предприемем с цел подобряване качеството на въздуха ще са насочени към ограничаване на отоплението с твърдо гориво и поощряване на използването на форми на отопление с много по-нисък отпечатък върху околната среда. На практика това ще се случи, като:
 • приложим ефективно забраната за изгаряне за отопление на какъвто и да е вид отпадъци;
 • забраним използването за отопление на мокри дърва и поетапно ограничим, и в крайна сметка преустановим, използването на въглища за отопление;
 • ефективно приложим програми за стимулиране на подмяната на отоплителните уреди на домакинствата и за инсталиране на филтри на комините на всички заведения за хранене и обществени сгради, които използват твърдо гориво; 
 • ефективно приложим програми за постепенното преминаване на обществените сгради към друг тип отопление;
 • пренасочим енергийните помощи към алтернативи на отоплението с твърди горива;
 • насърчим и съдействаме за провеждането на ускорена газификация – премахване на бюрократичните бариери и осигуряване на стимули като създаване на локални програми;
 • създадем и приложим стимули за широко използване на децентрализирани системи за отопление с ВЕИ.
 1. Строителството и мръсните превозни средства са отговорни за немалък дял от замърсяването на въздуха и високото количество на фини прахови частици в него, затова ще предприемем мерки, като:
 • контрол на строителните площадки и чистотата на превозните средства, които ги обслужват;
 • пълна забрана и недопускане паркирането на автомобили върху тревни площи; 
 • преминаване към машинно миене и целогодишно поддържане на улиците – и то не само на големите булеварди и улици, предимно в центъра на града, а и на основните артерии в останалите квартали;
 • приоритетно трансформиране на териториите около училищата в нискоемисионни зони;
 • радикална промяна на мобилността в гр. Стара Загора чрез мерки като: развитие на мрежата, честотата и удобството на обществения транспорт; продължаване на електрифицирането му; ускорено развитие на велосипедната и пешеходна инфраструктура, и микромобилността; промени в достъпа на автомобили до центъра на града; забрана за движение в града на определени категории превозни средства; въвеждане на ефективни стимули за употреба на електромобили и хибридни автомобили.

От особено значение е и информираността на гражданите за реалното състояние на въздуха, тенденциите, опасностите за здравето и възможните решения. Ето защо, посредством най-съвременни информационни продукти, предвиждаме мерки за интеграция и анализ на голяма по обем информация, отнасяща се до качеството на въздуха, предоставяна от различни източници, като Агенцията по околна среда, Общинска система за мониторинг на въздуха и Гражданската система за наблюдение на въздуха – airBG.info. В този процес ще бъдат ангажирани експерти от различни области, вкл. от здравните заведения и образователните институции. Ще гарантираме пълен достъп до информацията и своевременно осведомяване на обществеността чрез съответните медийни канали в случай на нужда.

Зелени системи, градски паркове и градини – „зелени градове, здрави градове“

Ние в „Демократична България“ твърдо вярваме, че устойчивото градско развитие, осигуряващо достъпна, здравословна и хармонична жизнена среда, е фундаментална цел на всяко общинско управление.

Обществените зелени пространства оказват положително влияние върху физическото и  психическото здраве на хората, биоразнообразието, климата и качеството на въздуха в градската среда, а този ефект е показател, че градът става по-добро място за живот и работа. Така че, ако е необходим един всеобхватен мотив в защита на по-зелената градска зона, то това е фактът, че „зеленото“ допринася за здравословния начин на живот. Парковете с дървета, храсти, водни басейни и зони за отдих, както и по-разширени горски пояси около градските центрове доказано смекчават последиците от климатичните промени в градските райони.

Водени от тези убеждения, ние:

 • Ще опазваме и развиваме зелените клинове на Стара Загора като уникална градоустройствена практика, осъзнавайки, че те осигуряват чист въздух на града, съхраняват живата връзка между града и заобикалящите го планини и запазват контакта на хората с дивата природна среда. 
 • Ще приемем програма за създаване на горски зелен пояс около града върху общински и държавни земи като стъпка за намаляване на отрицателните последици от промените в климата. В самото създаване на този пояс ще разчитаме на помощта на всеки, отговорен към бъдещето на града ни, гражданин. 
 • Ще запазим зелените връзки между града и околните природни територии, както и свързаността между самите тях. Ще работим за запазването на всички паркове и градини, на тяхната публична функция и характер, и за недопускане на застрояването и „отхапването“ на парчета от тях.
 • Ще възстановим достъпа и обвързаността на парковете с околните жилищни територии, включително чрез намаляване параметрите на застрояването, като въведем специфични правила и норми за застрояването във всеки парк и в контактната му зона. Ще водим политика на превенция на застрояването и ограбването на парковете, включително ще преосмислим нуждата от сгради в тях. Предназначението на имотите за паркове и градини ще бъде само за паркове и градини.
 • Ще запазим и ще увеличим зелените площи, като постигнем баланс с интересите на собствениците на имоти, включително и чрез създаване на специален финансов компенсационен фонд за справедлива компенсация на собствениците.

Ще създадем модерна, добре управлявана и свързана зелена система, като:

 • подобрим нормативната, информационната и кадровата обезпеченост на зелената система в града; 
 • упражняваме ефективен и постоянен последващ контрол върху изпълнението на озеленяване след реализация на строителствата в УПИ, включително и върху изгражданите паркоместа;
 • актуализираме подробно регистъра на дървесната растителност като задължителна предпоставка за ефективното управление на дървесния фонд в града;
 • запазим и увеличим уличната дървесна растителност, включително като адаптационна мярка и като мярка за подобрение на качеството на въздуха; 
 • гарантираме запазването на зелените площи в междублоковите пространства, чрез отразяването им в ОУП;
 • изработим реалистична стратегия по мащабно засаждане на дървета и по създаване и прилагане на стандарти за улично и градско озеленяване и поддръжката му;
 • подкрепим всички нормативни и други стимули за покривно и вертикално озеленяване, но без те да са за сметка на процента озеленяване;
 • ще стимулираме изграждането на зелени покриви, там където е възможно, особено на сгради с бизнес и търговско предназначение, и училища, с всичките им ползи за неутрализиране на ефекта на т.нар. „градски топлинен остров“, за предотвратяване на наводнения, увеличаване на зелените пространства в градската среда и опазване на биоразнообразието;
 • ще работим за интеграцията на бившите производствени и промишлени зони в съвременната градска тъкан;
 • ще се стремим към хармоничен облик на градското пространство, включително и чрез интервенции, компенсиращи маргинализацията;
 • ще създадем необходимите условия за превръщане на градското земеделие в естествена част от живота на старозагорци, като приложим специална програма за развитието му в рамките на Общината с отговорен за изпълнението й координатор. Програмата ще включва определяне на общински терени за споделени зеленчукови градини за временно и дългосрочно ползване и обезпечаването им с ограда и водоизточник. Така ще дадем възможност на всеки гражданин да практикува градско земеделие на разстояние 10 минути пеш от своя дом.

Ще превърнем парковете в привлекателна и безопасна част от градското пространство, като:

 • преустановим маргинализацията на парковете и градските пространства и създадем условия за връщане на гражданите в парковете. Чрез удобна паркова мебел и алейна мрежа, и чрез целенасочена политика в областта на сигурността ще създадем зони за спокойствие и отдих, където хората ще се чувстват сигурни за своята безопасност, като осъществим това без увеличаване на състава на общинска полиция;
 • проведем реформа на Инспектората чрез промяна на приоритетите от налагане на глоби към генериране на превенция и сигурност с активно използване на съвременни технологии като дигитализация, статистически модели, осъществявайки по-добра връзка с гражданите и по-добра организация; 
 • осигурим чрез минимални интервенции и прилагане на съвременни тактики в областта на сигурността постоянно присъствие и екипи за бързо реагиране, с нулева толерантност към противообществените прояви.

Модерно управление на отпадъците

 • Ще извършим радикална реформа в разделното събиране на отпадъците и ще въведем нова система на сметосъбиране, като във всеки градски район съобразим промените с преобладаващия тип строителство, с наличните пространства за разполагане на контейнери и с гъстотата на населението. Чрез тази мярка значително ще намалим това перо в общинския бюджет.  
 • Ще въведем промените поетапно, с цел избягване на нежелани социални ефекти и при пълна прозрачност относно изграждането и финансирането на системата, особено що се отнася до избора на и работата с доставчици и подизпълнители на различните дейности.
 • Ще упражняваме строг контрол при изпълнението на правилата и реда, и ще налагаме предвидените санкции при установяване на нарушения.

Новата система на сметосъбиране ще бъде съобразена със следните принципи:

 • Разделно събиране при източника – недопускане на смесването на рециклируемите с биоразградимите и другите отпадъци, за да бъде чувствително повишено количеството и качеството на разделно събраните за рециклиране отпадъци и съответно максимално намалено количеството на депонираните отпадъци;
 • Премахване на анонимността – поетапно премахване на общите улични контейнери и преминаване към индивидуални съдове за смет, зачислени на всяко домакинство, на всяка етажна собственост, на всеки търговски или друг обособен обект или юридическо лице;
 • „Замърсителят плаща“ – ефективно въвеждане на принципа на определяне на такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство и за всяко юридическо лице на базата на количеството реално изхвърлени отпадъци, без тези, които са отделени за рециклиране и компостиране.

Системата на сметосъбиране, която ще изградим, включва следните елементи:

„Острови“

 • Ще приложим този модел в зони с високоетажни сгради (с 5 и повече етажа). 
 • Ще поставим отделни контейнери за биоотпадъци, стъкло, хартия и картон, пластмаса и метал, като ще предвидим отделно място за електронни отпадъци и за ненужни предмети в обособен „остров“, до който да имат достъп само живущите в съответния вход или блок. 
 • Контейнерите за биоотпадъци и остатъци ще бъдат собственост и ще се обслужват от Общината чрез фирми-подизпълнители, а останалите типове контейнери ще са собственост на фирми с предмет на дейност „оползотворяване на отпадъци“ и съответно ще се обслужват от тях  и за тяхна сметка. 
 • Такса „битови отпадъци“ ще бъде заплащана от домакинствата на база осреднени за входа или блока стойности на количеството, изхвърлено в контейнерите за остатъци.

„От врата на врата“

 • Ще приложим модела в зони с нискоетажни сгради (от 1 до 4 етажа) и при търговски обекти, хотели, заведения, учреждения и образователни институции. 
 • Ще предоставим на домакинствата и съответните обекти индивидуални контейнери за биоотпадъци, пластмаса и метал, хартия и картон и за остатъци. Стъклените отпадъци ще бъдат събирани в общ за определен брой домакинства контейнер, поставен на общински терен. Контейнерите за биоразградими отпадъци и остатъци ще бъдат ангажимент на Общината, а останалите типове контейнери – на фирмите за оползотворяване. 
 • Такса „битови отпадъци“ ще се заплаща на база на количеството, изхвърлено в контейнерите за остатъци.

„Чували“

 • В определените за целта дни, домакинствата ще изнасят за събиране разделените отпадъци в предварително закупени специални чували, чиято цена фактически ще представлява дължимата такса смет.

„Стационарни и мобилни пунктове“

 • Ще създадем стационарни и мобилни пунктове за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, стари автомобилни гуми, отработени масла и опасни битови отпадъци (живачни термометри, бои, химикали, лекарства с изтекъл срок на годност и др.). 

За пълноценното функциониране на нововъведената система на сметосъбиране сме предвидили да:

 • създадем звено „Зелен контрол“ със съответните пълномощия и задължения да налага предвидените в наредбата санкции;
 • провеждаме информационно-образователни кампании за смисъла и ползите от новата система за сметосъбиране, за новия начин на формиране на такса смет, както и за предвидените санкции при нарушаване на правилата;
 • ограничим използването на средствата, събрани от таксата за битови отпадъци, само и единствено до дейностите за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съответните съоръжения и инсталации, както и за поддържане на чистотата на територията на общината;
 • приложим реално предвиденото в ЗУТ изнасяне на дейностите, свързани с приемането и обработването на вторични суровини, на площадки извън града.

Други мерки, свързани с управлението на отпадъците, които предвиждаме да изпълним в нашата програма са:

 • Политика за екологични обществени поръчки – тоест поръчки, в чиито параметри ще има възможност да бъде заложено изискването за отчитане на жизнения цикъл на влаганите материали.
 • Връчване на ежегодна награда за фирми, присъединили се към инициативата „Зелен бизнес”, с която се насърчава ефективното използване на ресурсите чрез намаляване на загубите на материали, консумативи, вода и енергия. 
 • Решение, което все още е иновативно за България, но е добре разработена практика в градовете на други европейски държави, а именно – в големите магазини/търговски обекти да се монтират машини за връщане на пластмасови изделия. 

Енергийна ефективност

Основната цел на мерките, свързани с енергийната ефективност, които ще реализираме, се състои в повишаване на ефекта от всички дейности, свързани с потребление на енергия при същевременно намаляване на разходите за това, задължително без загубата на комфорт. 

Разходите за енергия заемат значителен дял от бюджетите на българските общини, а като цяло България има един от най-високите коефициенти за енергоемкост. Това налага прилагането на нови подходи, ориентирани към програмиране на дейностите по енергийна ефективност. Част от мерките, които са в компетенциите на Общината и които ние ще предприемем, са:  

 • развиване на енергоспестяващите системи за улично осветление, отопление, осветление в обществени административни сгради и др.
 • подобрение на съществуващите отоплителни и осветителни инсталации, намаляване на загубите от преноса и загубите при самата консумация;
 • намаляване на разходите и разхищението на енергийни ресурси;
 • приоритетно използване на екологично съобразени технологии;
 • упражняване на ефективен контрол върху тези дейности;
 • насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни мероприятия;
 • поставяне на изисквания за изпълнение на мерки по ЕЕ пред инвеститорите, доколкото правомощията на Общината го позволяват; 
 • изпълнение на програми и проекти, водещи до понижаване на разхода на енергия и съответно на изразходвани средства по бюджетни звена.

Ефективно използване на водните ресурси

Природата е на всички, затова и опазването и управлението на водите надхвърлят  административните граници. Водата не е просто търговски продукт, а общо благо и ограничен ресурс, който трябва да се използва по устойчив начин и да се опазва както по отношение на качеството, така и на количеството. Водени от принципите, заложени в Рамковата директива за водите и разбирането, че водата е преди всичко безценно наследство, което следва да бъде опазено и защитено, ние ще:

 • изготвим програма за устойчиво и разумно използване на водните ресурси и за оползотворяване на дъждовните води – за миене на улици, в автомивки, за поливане. Тези мерки, освен положителен ефект за околната среда като пестене на ресурс, ще имат и чисто икономически измерения, тъй като ще пестят от  разходите за тези дейности;
 • проведем конкурси за проекти по възстановяването на речните корита с цел създаване на условия за възстановяване на самопречистващите им функции и възвръщането на благотворната им роля за пречистването на въздуха;
 • увеличим броя на чешмите, като въведем стандарт за задължително наличие на чешми във всички общински сгради и по една чешма на всеки десет декара активно обитавани публични площи;
 • окажем необходимия контрол за намаляване на загубите на питейна вода във водоснабдителната мрежа;
 • възстановим дейността на минералния басейн в Старозагорски минерални бани.

Намаляване на замърсяването с шумови емисии

 1. Въвеждане на контрол за изпълнение на изискването за отчитане на фактора „шум“ при разработване на планове за развитието на транспортно- комуникационната система.
 2. Осигуряване на максимална пропускателна способност на основните улици –  премахване на неправилно паркирали автомобили, кофи за боклук и др.
 3. Подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови нива.

Трайно и ефективно разрешаване на проблема с бездомните кучета

Ще решим проблема с бездомните кучета в гр. Стара Загора с минимални общински средства и устойчиво публично-частно партньорство чрез решително прилагане на комплексни мерки, разработени от Световната здравна организация и БАН, които гарантират в максимална степен здравето и безопасността на жителите на града:

 • мащабна кастрация на бездомни кучета, ваксинация, обезпаразитяване, трайно маркиране и връщане по места на здравите и неагресивни животни (за да не се допуска заемането на освободената ниша от нови необработени кучета);
 • редовно актуализиране на регистъра с всички маркирани кучета, тяхното местообитание и отговорните за здравния им статус лица;
 • масова информационна кампания относно полезността на кастрацията, ваксинацията, обезпаразитяването и връщането по места за намаляване на популацията и превенция на разпространение на болести; 
 • контрол над спазването на законовите задължения по регистрация и идентификация на кучетата, както и над отглеждането им с цел предотвратяване на инциденти и нов приток от животни. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета чрез информационна кампания и безплатни ваучери за сметка на Общината;
 • ефективно стопанисване на общинските приюти – ще поканим водещи български и международни организации да стопанисват общинските приюти, където да бъдат създадени хуманни условия за отглеждане на животните. В тези приюти ще бъдат прибирани само животни, нуждаещи се от специални грижи и неспособни на самостоятелен живот. Организациите ще подпомогнат дейността на Общината с мобилни клиники, което ще гарантира прилагане на мерки по контрол на всички дворни кучета, кучета на строителни обекти и в т. нар. „рискови” квартали.
 • привличане на частно-практикуващи ветеринарни лекари по програма с ваучери за обработка на бездомни кучета. 

Научни изследвания в областта на екологията

 • Адаптиране на иновационните решения на научноизследователските институции към регионалните политики;
 • Насърчаване на разработването и реализирането на научни изследвания и проекти с добавена екологична стойност;
 • Стимулиране на иновациите в технологиите за устойчива околна среда и кръгова икономика;
 • Привличане на всички заинтересовани страни в този процес;
 • Засилване на сътрудничеството между Общината, Тракийски университет, Стара Загора, и други учебни заведения, и бизнеса във връзка с проекти за чисти технологии и устойчива околна среда;
 • Осигуряване на полезно сътрудничество за изпълнението на „Националната стратегия за развитие на научните изследвания в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2017–2030“ по следните приоритети:
 • Фундаментални изследвания 2 /ФИ 2/  – „Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.“: Дистанционно изследване на атмосферата и анализ на чистотата на въздуха, лидарно сондиране и картографиране на масовата концентрация на фини прахови частици в райони на гр. Стара Загора с натоварен трафик; Изследвания в областта на фотофизиката и фотобиологията и внедряване на разработените лазерни и оптични медицински системи и методи в здравната мрежа.
 • Приложни научни изследвания /ПНИ4/ – Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии; Дистанционни лидарни изследвания на атмосферата с регулярни климатологични измервания и лидарни наблюдения и при увеличено съдържание на аерозоли в атмосферата. 

Програма по сектори